جمعه ١٠ تير ١٤٠١
صفحه اصلی > فرم ها و آئین نامه ها > آئین نامه عضویت و امانت 

دریافت نسخه

 

 آیین نامه

عضویت و امانت در کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 فصل اول:كليات

مقدمه

هدف از تهيه اين آيين نامه فراهم آوردن چهارچوبي است در جهت همكاري لازم بين كتابخانه هاي دانشگاه همدان ويكسان نمودن روش امانت منابع كتابخانه ومقررات مربوط به آن

ماده1)

هيات علمي(رسمي-قراردادي-حق التدريس)-دانشجويان سطوح مختلف دانشگاه(كارداني-كارشناسي-كارشناسي ارشد-دكتري)وكارمندان(رسمي قراردادي و شركتي ومامور به خدمت)دانشگاه مي توانند با عضويت در كتابخانه هاي دانشگاه از منابع ان استفاده نمايند.ساير افراد اعم از هيات علمي وآموزشي و دانشجويان ساير موسسات و مراكز دولتي،آموزشي و فرهنگي در صورت عقد قرارداد مؤسسه مربوطه  با دانشگاه با داشتن معرفي نامه بالاترين مقام و يا رابط وموافقت رئيس كتابخانه يا قائم مقام او مي توانند ازمنابع كتابخانه هر واحد دانشگاه در صورت امكان سرويس دهي استفاده نمايند.

ماده2)

عضويت اعضاي هيات علمي(رسمي-پيماني وحق التدريس) دانشجويان(روزانه-شبانه،مهمان)،پرسنل(رسمي،قراردادي شركتي،مامور به خدمت)دانشكـد ه ها به صورت مستقل انجام مي گيرد.در حاليكه كارت عضويت كتابخانه مركزي نيز در كليه دانشكده ها وبيمارستانها داراي اعتبار مي باشد.

 

مدارك مورد نياز براي عضويت:

-تكميل فرم مخصوص عضويت همراه با تاييد مقام مسِِِِِِِِِِئول

-يك قطعه عكس

-معرفي نامه از كارگزيني(جهت كارمندان واعضاي هيأت علمي)

-ارائه كارت دانشجويي براي دانشجويان

 

مدت عضويت:

-مدت اعتبار عضويت دانشجويان تا پايان دوره تحصيلي

-مدت اعتبار اعضاي هيأت علمي وپرسنل تا زمان بازنشستگي يا انتقال

-مدت اعتبار عضويت حق التدريسي،قراردادي،شركتي و تا زمان انقضاي قرارداد مربوطه.

 

تبصره 1)

دانشجويان مهمان هر واحد دانشگاه مي توانند با ارائه كارت دانشجويي ويا برگ انتخاب واحد هر نيمسال  كه به تاييد اداره آموزشي هر دانشكده رسيده است به عضويت كتابخانه درآيند،مشروط بر انكه در پايان مدت مهماني برگ تسويه حساب از كتابخانه دانشكده ونيز كتابخانه مركزي دانشگاه دريافت دارند.

 

تبصره2)

اعضاء هيأت علمي حق التدريسي نيز بايد در پايان هر نيمسال تحصيلي برگ تسويه حساب از كتابخانه مركزي دريافت نمايند.

 

ماده3)

مدت امانت كتاب

الف. دانشجويان دوره كارداني وكارشناسي 3 نسخه براي مدت 8 روز

ب.دانشجويان دوره كارشناسي ارشد 2 نسخه كتاب براي مدت 15 روز

ج. اعضاي هيأت علمي(رسمي-قراردادي-پيماني به تعداد مورد نياز براي مدت يك ماه در صورتيكه دانشجوي كارشناسي ارشد يا دكتري ويا عضو هيات علمي ديگري متقاضي همان كتاب بوده باشد عضو هيات علمي موظف است ظرف مدت 10 روز نسبت به عودت ان اقدام نمايد(در صورتيكه كتاب متقاضي ديگري نداشت تا پايان همان نيمسال براي نوبت هاي بعدي نيز تمديد شده تلقي گردد )

د.امانت  CD  اموزشي واحد سمي بصري از طريق به امانت گذاشتن كارت دانشجويي به مدت يك هفته.

 

تبصره1)

تمديد امانت كتاب در صورتي كه فرد ديگري تقاضاي آن را نكرده باشد بلا مانع است.مشروط بر اينكه كتاب جهت رسيدگي وتمديد به بخش امانت ارائه شود. در اين صورت تا زماني كه كتاب به كتابخانه عودت نگردد هيچ نوع كتاب ويا منابع ديگر به فرد مذكور به امانت داده نمي شود.

فصل دوم: دير كرد كتاب وجرايم

ماده4)

چنانچه اعضا كتابخانه اعم از هيأت علمي و كاركنان ودانشجويان كتابهاي امانت گرفته شده خود را در موعد تعيين شده به كتابخانه بر نگردانند ويا كتابهاي خود را تمديد امانت نكنند مشمول زير خواهند بود:

به ازاء هر روز تاخير در عودت كتاب در زمان مقرر مبلغ 500 ريال به عنوان جريمه دير كرد دريافت خواهد شد.

تبصره1)

پس از 2 بار تاخير در عودت كتاب به آموزش اطلاع داده وموجب جلوگيري از انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي است.

تبصره2)

چنانچه امانت گيرندگان در حفظ ونگهداري كتاب سهل انگاري (از قبيل پارگي كتاب،بريدگي صفحات،عكسها،نقشه ها ويا هر قسمت از كتاب)ويا انرا مفقود نمايند بايد در درجه اول عين كتاب را(خريداري يا كپي از مراكز اموزشي ديگر)تهيه نمايد و يا چنانچه مقدور نباشد معادل قيمت کتاب (به بهاي روز به تشخيص كارشناس كتابخانه)باضافه هزينه هاي مربوط به فهرست نويسي و آماده سازي بپردازند.

تبصره 3)

راي تمركز امور امانت كتاب وحفظ اموال دولت جمهوري اسلامي ايران و رعايت نظم در كتابخانه،مسؤليت امانت كتاب وپس گرفتن ان بر عهده كاركنان بخش امانت هر كتابخانه كه زير نظر يك فرد مسؤل انجام وظيفه مي نمايند،مي باشد.

 

تبصره4)

روزها وساعات امانت كتاب به تشخيص مسئولان هر كتابخانه به اطلاع كاربران خواهد رسيد.

فصل سوم:كتابها ومنابعي كه به امانت داده نميشوند:

كتابهاي خطي،گرانبها ونفيس وكتابهاي چاپ قديم

كتابهاي مرجع شامل:دايره المعارفها،واژه نامه ها،سالنامه ها،مجموعه قوانين ،كتابشناسيها،فهرستها ،مقاله نامه ها،اطلس هاونقشه هاي جغرافيايي،كتابهاي قطع بلند ومجموعه هاي چند جلدي،مجله هاي علمي و صحافي هاپايان نامه ها،چكيده نامه ها،مجموعه اسناد ومدارك

ماده 5)

در صورتيكه قرايت كننده بدون مجوز وانجام مراحل اداري لازم كتاب و يا هر نوع منابع ديگر را از تالارهاي كتابخانه خارج كند براي يك نيمسال تحصيلي از خدمات كتابخانه محروم خواهد شد.

ماده 6)

دانشجويان يا مراجعه كنندگان به كتابخانه هاي دانشگاه همدان از ساير موسسات دولتي ودانشگاهي كه براي تحقيق در موضوعي خاص به كتابخانه مراجعه مي كنند در صورت موافقت رئيس كتابخانه ميتوانند از منابع كتابخانه در تالار مربوطه استفاده نمايند.

ماده7)

هر نوع انجام امور امانت كتاب(امانت بين كتابخانه ها و يا هر عنوان ديگر) با توجه به مقررات ودستورالعملها و آيين نامه هايي كه در رابطه با آن وجود دارد منحصرا" از طريق بخش امانت كتابخانه ها صورت خواهد گرفت.

فصل چهارم: سرويس فتوكپي وزيراكس

-از كتب ومجلاتي كه به امانت داده نمي شوند طبق در خواست فتوكپي تهيه و در اختيار مراجعه كننده قرار مي گيرد.

-هزينه هر صفحه طبق مقررات دريافت خواهد شد. حداكثر فتوكپي جهت دانشجويان 15 صفحه واساتيد 30 صفحه مي باشد.

-هزينه كپي: براي دانشجويان به ازاء هر برگ 50 ريال واعضاي هيأت علمي تا 30 برگ در ماه رايگان است.

-فتوكپي فقط از منابع كتابخانه صورت ميگيرد و فتوكپي شخصي مثل جزوات درسي و... ممنوع ميباشد.

اين آيين  نامه در يك مقدمه،چهار فصل،7 ماده و 7 تبصره در كتابخانه مركزي و با نظر كاركنان آن به تصويب نهايي رسيد،وپس از تاييد معاون محترم امور پژوهشي دانشگاه قابل اجرا است.