پنج شنبه ٠٩ تير ١٤٠١
صفحه اصلی > واحد فراهم آوری و پردازش منابع > واحد آماده سازی 

واحد آماده سازی

کلیّه ی اموری که بعد از فهرست نویسی و رده بندی کتاب و قبل از قرار دادن کتاب روی قفسه انجام می شود، آماده سازی نام دارد. این امور عبارتند از: ثبت منابع اطّلاعاتی، تهیّه برچسب عطف کتاب و چسباندن آن، چسباندن برگه سررسید، تهیّه برچسب بارکد (رمز میله) و چسباندن آن، مهر کردن، روکش کردن برچسب عطف و بارکد، و دیگر تمهیدات فیزیکی برای حفظ کتاب.

فرآیندهای موجود در آماده سازی با شیوه فهرست نویسی، رده بندی، امانت، انواع منابع اطّلاعاتی، کیفیّت و کمیّت خدمات کتابخانه، و نوع کتابخانه رابطه ی مستقیمی دارد. آماده سازی منابع اطّلاعاتی برای نظام مند کردن گردش فعّالیّت های جاری صورت می گیرد.

هدف از این بخش آماده کردن منابع از طریق گرفتن خروجی (لیبل و بارکد) جهت بازیابی سریع وآسان و قرار دادن آن در قفسه های مربوطه براساس رده منبع می باشد .