پنج شنبه ٠٩ تير ١٤٠١
صفحه اصلی > فرم ها و آئین نامه ها > فرم تسویه حساب دانشجویان 

دریافت نسخه 

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاونت تحقیقات و فناوری

فرم تسویه حساب دانشجویان

نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی :

رشته تحصیلی :

مقطع:      کارشناسی ارشد                                دکترای عمومی                   دکترای تخصصی و دستیاری

لطفا به ترتیب زیر جهت امضای فرم تسویه حساب مراجعه فرمائید.

ردیف

نام واحد

امضاء

1

کتابخانه مرکزی (بخش خدمات فنی)

 

یک نسخه گزارش به همراه یک حلقه سی دی تحویل گردید.

 

2

پژوهشکده علوم و فناوری بهداشت

مرکز تحقیقات ......................................

یک نسخه گزارش به همراه یک حلقه سی دی تحویل گردید.

 

پژوهشکده سینا

مرکز تحقیقات ......................................

پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد

مرکز تحقیقات ......................................

3

دبیرخانه کمیته اخلاق و پژوهش

 

 

4

سامانه مدیریت امور پژوهشی (ژیرو)

دو حلقه سی دی  و پذیرش مقاله تحویل گردید.

 

5

امور مشترکین (MIS) واقع در چهار راه خواجه رشید